El, vatten och avlopp

Vatten och avlopp
I Simonstorps tätort har de flesta fastigheterna kommunalt vatten och avlopp. Det är Norrköpings Kommun som äger och sköter nätet. För ett antal år sedan byggdes såväl nytt avlopps¬reningsverk, beläget i närheten av Q-Star, som ett nytt färskvattensystem. Vattenverket, vilket också byggdes om för några år sedan, ligger vid Skrovsjövägen, men vattnet tas ur ett antal brunnar i norra delen av samhället och i närheten av Skrovsjön. I och med att resurserna har förbättrats brukar vi nu för tiden inte drabbas av bevattningsförbud på somrarna, viket var vanligt tidigare.
En del fastigheter i tätorten, och alla utanför, har egen vattenförsörjning.

Sopor
Eftersom Norrköpings Kommun tillämpar källsortering har vi som boende i hela Simonstorp regler för detta att rätta oss efter. Detaljer om detta fås av kommunen. I korthet går det till så här:

Man delar upp soporna i komposterbart och brännbart. Det komposterbara ska endera kastas i bruna kärl, som hämtas av sopbilen samtidigt som hushållssoporna, eller placeras i härför avsett kärl hos resp. fastighetsinnehavare. Övriga hushållssopor slängs i de gröna behållarna. Hämtning av dessa sker i kommunal regi varannan vecka. För närvarande sker detta på onsdagar, men ändring kan förstås ske. Entreprenör är IL Recykling.

Vid f.d. järnvägsstationen har funnits en återvinningsstation för tidningar och emballage (papper, kartong, hård plast, glas och metall). Återvinningsstationen har tyvärr stängts i juni 2007, så om man vill fortsätta att bidra till återvinningen hänvisas man till andra återvinningsstationer, t.ex. i Åby eller vid de affärscentra som finns vid Norrköpings norra utfart. OBS! Att lämna tidningar och emballage till återvinning är frivilligt. Som alternativ kan man t.ex. lämna i den gröna behållaren för brännbart hushållsavfal.

Övrigt avfall kan hämtas genom s.k. grovsops¬insamling, (kontakta kommunens entreprenör när Du har t.ex. möbler som ska hämtas), eller ska transporteras till Returpunkten intill Hymo i Åby. Detta gäller aven trädgårdsavfall, men ris, grenar, gamla jul¬granar och virke får också slängas på valborgsmässobrasan vid Bolen. Latrininsamling och tömning av slam¬tankar sker enligt speciellt schema.

El
Större delen av socknen har Vattenfall, område Öst, som nätleverantör. Sedan kan man ha någon annan leverantör, enligt eget val, för el-leveranserna.

Det stora Rikskabelnätet går tvärs igenom Simonstorp, strax norr om tätorten. Det är 2 st 400 kV-ledningar. Tyvärr har vi inte så mycket direkt nytta av dessa kablar, t.ex. i form av lägre el-kostnad, utan Simonstorp matas med ström från ett ställverk bortåt Rejmyre, till ett ställverk beläget utefter Rodgavägen, bortom Brahus. Det finns också alternativa inmatningspunkter, för att minska riskerna för strömavbrott.

Simonstorpsnätet är uppdelat i 3 sektioner: tätorten, syd och nord. Antalet strömavbrott i tätorten minskade kraftigt då man gjorde det nya systemet för kanske 10 år sedan, och eftersom nu även ledningssystemet utanför tätorten bytts till isolerad kabel, i stället för oisolerade ledningar, och kraftledningsgatorna har breddats väsentligt, är situationen förbättrad också där.
I slutet av 2006 byttes hela ledningssystemet och ditribiutuinscentralerna inom tätorten, så risken för strömavbrott har nu ytterligare reducerats.

Eftersom det trots allt finns väldigt många träd i närheten av ledningarna ska man som Simons¬torpare i alla fall vara preparerad för att klara strömavbrott, d.v.s. ha tillgång till ficklampa (inkl. laddade batterier), ljus och tändstickor, som ska förvaras på ett vettigt ställe där man kan hitta dem även i mörker. För matlagning kan det vara bra med ett gasolkök, och man bör också fundera över hur man ordnar uppvärmning vid ett större antal timmars strömavbrott.


Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net