Vägar och vägföreningar

Gatubelysningen, som finns i tätorten samt utefter vägen mellan Q-Star och Skogsvallen, sköts och ägs av Vattenfall. Anmälan om t.ex. trasiga lampor sker dit.

Vägar
Rv 55 som går genom socknen är förstås i statligt ägande och drift, och detta gäller också Dalstugevägen samt Stybbvägen från Rv 55 till den f.d. stationsplatsen. Detta är också platsen där bussarna har sin ändhållplats. Denna vägdel underhålls och snöplogas av Vägverket. Resten av vägnätet i och närmast tätorten svarar Simonstorps Vägförening för. Därigenom kan det ofta bli så att en del av Dalstugevägen är plogad, medan den andra inte är plogad. Endast Vägverkets väg saltas. Däremot sandas de övriga vägarna om det blir väldigt halt. Annars är det lämpligt att ha bra vinterdäck när man kör på skogsvägarna, och helst ska det vara dubbdäck. Vid många backar i tätorten, liksom utefter skogsvägarna, finns det sandlådor, med sand som ska användas vid halka. Tänk på att locket ska var pålagt, så att inte sanden blir våt och fryser till en oanvändbar isklump. Parkera inte fordon så att t.ex. snöröjningen förhindras.

Rv 55 sköts oftast bra, eftersom den har näst högsta prioritetsklassen (efter E4) av länets vägar.
Rv 55 kommer 2007-2008 att byggas om till 2+1-väg även norr om Simonstorp till Sörmlandsgränsen, för förbättrad trafiksäkerhet. Det finns också beslut om att det under 2007 ska anläggas en gång- och cykelväg, med tunnel under Rv 55, från järnvägsbron bort till Q-Star.

Övriga vägar i socknen underhålls av ett antal Vägföreningar och -samfälligheter, där skötseln bekostas av medlemsavgifter, samt till viss del också av kommunala och statliga medel. Det är inte frivilligt att vara med i en vägförening, utan genom en förrättning av Länsstyrelsen i Östergötland har man fastställt vilka områden som ska finnas, vilka fastigheter som ska vara medlemmar, samt debiteringsprinciper. Se resp. vägförening betr. vilket område man är ansvarig för.

Tillåten hastighet
På gatorna i tätorten tillåts max. 30 km/h. Det är mycket viktigt att alla håller sig till detta, eftersom vägarna är smala, utan gångbana, samt för att barnen i Simonstorp ibland använder gatorna som lekplats för t.ex. bollspel. Hastighetsbegränsningen gäller alla, d.v.s. bussar, lastbilar, personbilar, taxi, varutransportbilar, brandbilar och ambulanser som inte är under utryckning, motorcyklar, mopeder o.s.v. Påtala gärna för dem som Du ser kör för fort!

På övriga vägar tillåts teoretiskt max. 70 km/h, men på grund av att vägarna är smala, backiga, krokiga och gropiga, (ibland finns stora hål i vägarna, eller det ligger stora stenar), är denna hastighet olämplig.
Tänk på att Du ska kunna stanna på mycket kort sträcka, när Du får möte i kurvor, eller på backkrön, när ett väghål eller en sten plötsligt finns på vägen, eller då något djur finns på eller vid vägen.


Vägföreningarna är:

Simonstorps Vägförening

Tegnetorps Vägsamfällighet

Stora Breviks Vägsamfällighet

Skogstorps Vägsamfällighet

Rodga Vägsamfällighet

Katrinebergs Vägsamfällighet
Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net